Phụ tùng Cơ giới 247.

Soosan

Soosan – SC S867LS

Pic2553

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 24.5 m m
Bán kính làm việc 22.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 7 đốt
Độ mở dầm đỡ 6.0 (trước), 4.3 (sau) m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

Pic2553

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 24.5 m m
Bán kính làm việc 22.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 7 đốt
Độ mở dầm đỡ 6.0 (trước), 4.3 (sau) m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S866LS

Pic2551

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 21.8 m m
Bán kính làm việc 19.6 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng cần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ 6.0 (trước), 4.3 (sau) m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

Pic2551

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 21.8 m m
Bán kính làm việc 19.6 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng cần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ 6.0 (trước), 4.3 (sau) m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S747L

Pic2552

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 24.5 m m
Bán kính làm việc 22.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 7 đốt
Độ mở dầm đỡ 5.6 m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

Pic2552

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 24.5 m m
Bán kính làm việc 22.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 7 đốt
Độ mở dầm đỡ 5.6 m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S746L

Pic2550

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 21.8 m m
Bán kính làm việc 19.6 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng cần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ 5.6 m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

Pic2550

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 21.8 m m
Bán kính làm việc 19.6 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng cần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ 5.6 m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S736LII

Pic2549

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 20.8 m m
Bán kính làm việc 18.8 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ 5.35 m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

Pic2549

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 20.8 m m
Bán kính làm việc 18.8 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ 5.35 m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S736

Pic2548

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 17.4 m m
Bán kính làm việc 15.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng cần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ 5.35 m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

Pic2548

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 17.4 m m
Bán kính làm việc 15.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng cần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ 5.35 m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S735

Pic2547

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 15.2 m m
Bán kính làm việc 13.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng cần ăng ten 5 đốt
Độ mở dầm đỡ 5.35 m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

Pic2547

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 15 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 15.2 m m
Bán kính làm việc 13.3 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng cần ăng ten 5 đốt
Độ mở dầm đỡ 5.35 m m
Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S513

Pic2546

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 11 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 10.1 m m
Bán kính làm việc 8 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 5 – 11 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ 4 m m
Tốc độ tời nâng 10 m/phút m/phút

Pic2546

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 11 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 10.1 m m
Bán kính làm việc 8 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 5 – 11 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ 4 m m
Tốc độ tời nâng 10 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S335

Pic2545

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 7.7 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 14.2 m m
Bán kính làm việc 12.1 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 5 đốt
Độ mở dầm đỡ 4.09 m m
Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút

Pic2545

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 7.7 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 14.2 m m
Bán kính làm việc 12.1 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 5 đốt
Độ mở dầm đỡ 4.09 m m
Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S334

Pic2544

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 8 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 11.9 m m
Bán kính làm việc 9.7 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 4 đốt
Độ mở dầm đỡ 4.09 m m
Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút

Pic2544

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 8 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 11.9 m m
Bán kính làm việc 9.7 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 4 đốt
Độ mở dầm đỡ 4.09 m m
Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S333

Pic2543

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 8.2 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 9.6 m m
Bán kính làm việc 7.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ 4.09 m m
Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút

Pic2543

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 8.2 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 9.6 m m
Bán kính làm việc 7.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 4.5 – 8 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ 4.09 m m
Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S324

Pic2542

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 8 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 11.8 m m
Bán kính làm việc 9.7 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 2.5 – 3.5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 4 đốt
Độ mở dầm đỡ 3.88 m m
Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút

Pic2542

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng 8 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa 11.8 m m
Bán kính làm việc 9.7 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu 2.5 – 3.5 Tấn Tấn
Kiểu cần nâng Cần ăng ten 4 đốt
Độ mở dầm đỡ 3.88 m m
Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút
Đang cập nhật...
Trang 1 / 212